بایگانی دسته‌ی: واکاوی حروف و کلمات

واکاوی حروف د ذ

واکاوی حروف د ذ ُ بـه حروفـی مثـل د ، و ، ر ، ه [...]

واکاوی خانواده ح در خط نستعلیق

نـوع قلمرانـی خـط فارسـی از سـمت راسـت بـه چـپ اسـت و بیشـتر حرکـت هـای حـروف [...]

آموزش حرف ب

واکاوی حرف ب ( خانواده ب پ ت ث ) در خـط نسـتعلیق هیـچ حـرف [...]

آموزش حرف الف

آموزش-حرف-الف -استاد جواد بختیاری الف در نستعلیق با یک حرکت قلم نوشته می‌شود و ارتفاع [...]