آداب دوستی صفحه 12

سوالــــــــــــــــــــهای درس آداب دوستی

1-پس از انتخاب دوست، چه موضوعی در آداب دوستی مهم است؟ حفظ ونگهداری دوست
2-حفظ دوستی به چه معناست؟ به این معناست که ما با دوستانمان رفتارهای مناسبی داشته باشیم تا دوستی ما ادامه پیدا کند واین ارتباط بهم نخورد ومحکم تر شود.
3-برای استحکام دوستی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟


 • 1-به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم
  2-کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر وزحمت بیفتند
  3-اگر خطایی ازدوستمان دیدیم،عیب جویی نکنیم وبا رفتار محبت آمیز ودرخلوت به او تذکردهیم
  4-اگردوستمان کار اشتباهی انجام داده است وعذر می خواهد، او راببخشیم
  5-بایکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش ازحد شوخی نکنیم
  6-در مسائل ومشکلات با هم احساس همدردی وخیرخواهی داشته باشیم وبه هم کمک کنیم


4-اگر خطایی از دوستمان دیدیم باید چگونه رفتار کنیم؟ عیب جویی نکنیم وبا رفتار محبت آمیز ودرخلوت به او تذکر دهیم
5-حدومرز دوستی را توضیح دهید؟ هرچیزی حد ومرزی دارد.دوستی ها هم حد ومرزمشخصی دارند که اگر از حد خود خارج شوند، مشکلاتی به وجود می آورند گاهی ممکن است بعضی از دوستان طوری بهم وابسته شوند که اگر حتی یک روز همدیگر را نبینند، ناراحت شوند و آرامش آن ها بهم بریزد.
6-چراباید از دوستی های افراطی پرهیز کرد؟ زیراآرامش روانی افراد را برهم می زند ومشکلاتی را به وجود می آورند

7-چرا”نه” گفتن برای ما مشکل است؟ زیرا ممکن است احساس کنیم که با “نه” گفتن آن ها از دست ما ناراحت می شوند، یا ازاینکه نظرواقعی مان را بگوییم خجالت بکشیم، گاهی هم تصور می کنیم که اگر به آن ها “نه” بگوییم ، ما را مسخره کنند یا فکر می کنند ما بچه هستیم
8-اگرانسان برخلاف عقیده ی خودش، همه ی خواسته های دیگران را قبول کند چه اتفاقی
می افتد
؟
ممکن است برای خود وخانواده اش دردسر درست کند .
9-منظور از ضرب المثل” پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل” چیست؟منظور این است دوست خوبی را که پیدا کرده ایم، باید رفتارخوب ومناسبی با اوداشته باشیم که دوستی ما حفظ شود،برهم نخورد و دوام داشته باشد.
10-معنی این شعر چیست؟ مربط به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی است؟
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی ودرماندگی دوست واقعی کسی است که در ناراحتی ومشکلات کنار دوست خود باشد وبه او کمک کند مربوط به: دوستان باید در مسائل ومشکلات با هم احساس همدردی وخیرخواهی داشته باشند
وبه هم کمک کنند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.