درس چهارم -داستان من و شما – صفحه  سی و دو

درس چهارم
داستان من وشما
نوع نثر: ساده و روان
معنی واژهها

فراز و فرود: بلندی و پستی بی گمان: قطعاً، حتماً
شور: فریاد، غوغا پُرماجرا: پُر حادثه
شادابی: تازه بودن، با طراوت بودن شاهد: آنکه هنگام روی دادن امری حضور
دارد، گواه
نسل: نژاد تاخته اند: هجوم و حمله آوردهاند.
آوا: آواز، بانگ، صوت سلیقه: ذوق شخصی در انتخاب کردن
چیزی
دلنشین: پسندیده و خوشایند چندگانگی: چند شکل بودن
نغمه: آواز، سرود، آهنگ فعلاً: در حال حاضر، اکنون
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر شیوه: روش
عظمت: بزرگی پیوسته: همیشه
مقصود: هدف، قصد، نیّت
شُکوه: عظمت، شوکت، هیبت

معنی نثرها
* بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام.
معنی: همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار میرفتم.
* پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.پیام درس

در این درس به ارزش نهادن به زبان رسمی کشور (زبان فارسی) تأکید شده است؛ بنابراین، تمام توان خود را برای
پیشرفت و باروری زبان فارسی، به کار بگیریم تا همیشه در طول تاریخ، سرافراز و سربلند باشد. ما به عنوان دانش آموزان
ایرانی باید رسم الخط و مفاهیم این زبان را با دقّت درک کنیم تا در سرافرازی آن، سهمی داشته باشیم. • هم خانواده :
  فخر : فاخر
 • متحد : اتحاد
 • ظهور : ظاهر مظهر
  تعریف : عرف
  معارف تعاریف
 • مقصد : قاصد مقصود قصد
  لفظ : الفاظ –
 • تغییر : تغییرات متغیر
 • عظیم : اعظم معظم


 • مخالف :
  اندک : زیاد
 • جاری : ساکن
 • ظاهر : باطن
  طولانی : کوتاه
 • پیوسته : گسسته
 • شکست : پیروزی
  آغاز : پایان
 • فراز : فرود
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.