دوستی صفحه 8

سوالــــــــــــــــــــــــــــهای  درس دوستــــــــــی

 1-موجودی...اجتماعیاست ونمی تواند تنها زندگی کند.
2.خداوند در سرشت ما انسان ها چه چیزهایی قرار داده است؟ خداوند در سرشت ما انسان ها میل به محبت کردن ومحبت دیدن ونیاز به برقراری ارتباط با دیگران قرار داده است
3.چرا ما انسان ها نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم؟تا هم به آن ها محبت کنیم وهم موردتوجه ومهربانی آن ها قرار بگیریم
4.مزایا وفواید داشتن دوستان خوب را بیان کنید؟

الف – لذت بردن از همنشینی وهم صحبتی با او
ب -بدست آوردن احساس سبکی وآرامش هنگام صحبت با او 

ج_یاری رساندن به ما، در هنگام مشکلات 

د-افزایش آگاهی ویادگیری چیزهای جدید از او
5- صحبت کردن با یک دوست عاقل وصبور چه فایده ای دارد؟ باعث می شود تا احساس سبکی وآرامش کنیم
6-چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟ زیرا رفتار واخلاق دوستان در ما تأثیر می گذارد وما نیز تأثیراتی بردوستان خود داریم
7-یکی از موضاعات مهم در روابط دوستی….انتخاب دوستاست.
8-آیا با هر کسی می توان دوستی کرد؟چرا؟ خیر، با هر کسی نمی توان دوستی کرد وهمه ی افراد برای دوستی شایستگی ندارند گاهی ممکن است یک دوست،مسیرآینده وزندگی دوستش را به سوی موفقیت وسعادت تغییردهد وگاه ممکن است در شرایطی، یک دوست موجب ناراحتی وسرشکستگی دوست خود شود پس باید در انتخاب دوست بسیار دقت کنیم
9-امام علی(ع) درنامه ی خود به فرزندش امام حسن (ع) درمورد انتخاب دوست چه می فرمایند؟
با نیکان همدلی ورفاقت کن تا از آنان باشی واز بدان جدا شو تا از آنان نباشی

10-حضرت علی(ع) چه ملاک هایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند؟.1کسی که خیرخواه دوستش باشد واو را از کارهای بد ونامناسب باز دارد.

2-کسی که صادق ویکرنگ باشد .

3-باادب وخوش اخلاق باشد
.11چرا امام علی (ع) توصیه می کند کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را از کارهای نامناسب وبدی ها باز دارد” ؟ زیرا چنین دوستانی به ما یاری می رسانند وسبب پیشرفت ما می شوند
12-سخن زیر از کیست وچه نتیجه ای از آن می توان گرفت؟
هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد
حضرت علی (ع) ، نتیجه می گیریم دوست خوب باید خوش اخلاق وباادب باشد
13-پیشوایان دینی به ما توصیه می کنند که با چه افرادی دوستی کنیم وازدوستی با چه افرادی خودداری کنیم؟ با افراد عاقل، باایمان ونیکوکار دوستی کنیم واز دوستی با افراد دروغگو، بخیل وسخن چین خودداری کنیم
14-ازنظر پیامبربدترین افراد چه کسانی هستند؟بدترین افردکسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند وبین دوستان جدایی می اندازند
.15معنی ابیات زیر را بیان کنید.
تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی
تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردی تا پس ازآن من بگویم چگونه انسانی هستی
همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل ودین بیفزاید
دوست وهمنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل ودانایی ودین وایمان تو شود

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.