شعر سخن -صفحه سی

بخوان وحفظ کن
سُخن
قالب شعر: مثنوی شاعر: نظامی
معنی واژهها، به ترتیب بیتها

لطف: در اینجا به معنی طراوت اندک: در اینجا به معنی سخن کم و به جا
صواب: درست، شایسته لاف: گزاف، دروغ
ارچه: مُخفّف اگرچه لاف زدن: گفتار بیهوده گفتن، امّا در این درس به معنی
خودستایی کردن.
زُلال: صاف و شفاف، آب صاف و گوارا خشت: آجر، گِل خشک شده
مَلال: آزردگی، دلتنگی، رنجش دماغپرور: خوشبو
گزیده: عالی، پسندیده خرمن: توده و مقدار انبوهی از هرچیز
دُر:ّ مروارید

معنی بیتها

بیت 1:با این که سخن به لطف آب است کم گفتنِ هر سخن، صَواب است

معنی: با این که سخن مانند آب با طراوت و شادیبخش است امّا درست آن است که کمتر حرف بزنیم.

نکته ی آرایه ای: سخن مانند آب است. تشبیه

بیت 2 : :کم گوی و گزیده گوی چون دُر تا ز اندکِ تو، جهان شود پُ

بیت 3:آب ارچه همه زُلال خیزد از خوردن پُر، مَلال خیزد

معنی: کم حرف بزن امّا سخنان پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو همهی جهان را فرا گیرد.
نکته های آرایه ای: چون دُر
تشبیه / اندک و پُر ← تضاد / کُلّ بیت، ضربالمثل است.
نکته ی دستوری: «چون» به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است و «دُر» متمّم می باشد.

معنی: اگرچه آب، صاف و گوارا است، زیاد خوردنِ آن، سبب آزردگی و ناراحتی میشود.

بیت 4:لاف از سخن چو دُر توان زد آن خشت بُود که پُر توان زد
معنی: به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده میتوان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بیارزش
است که فراوان دیده می شود.
نکته های آرایه ای: چو دُر(
مانند مروارید) تشبیه / دُر و خشت تضاد / این بیت، ضربالمثل است.
نکته ی دستوری: «چو» به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است نه حرف ربط.
بیت :5یک دسته گُلِ دماغ پرور از خرمن صد گیاه، بهتر
معنی: یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاهِ بیارزش بهتر است.
نکته ی آرایه ای: یک و صد
تضاد
نکته ی دستوری: کُلِ بیت از یک جمله تشکیل شده است که فعل «است» بعد از بهتر، حذف شده است. / گل دماغ پرور
ترکیب وصفیپیام درس: نظامی در این شعر به انسانها توصیه می کند که بدون فکر حرف نزنند؛ یعنی اوّل فکر بکنند و بعد سخنانی بگویند که با ارزش است؛ زیرا سخن سبب آشکار شدنِ شخصیّت انسانها می شود؛ بنابراین باید از سخنانِ بیهوده و بی
ارزش دوری کرد.
هم خانواده :
منابع : منبع هلاک : هلاکت
مهلک 

 قصد : مقصود قاصد
خاطره : خاطرات
خاطر 

 عارض : عرض عرضه 

 همراهان : همره همراه
مخالف :
کدر : زلال

خالی : پر

به آرامی : بی درنگ سریع

گسسته : متصل پیوسته

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.