فصل دوم کسر ها -ریاضی پنجم

ویدیو های کل فصل کسر ها

در ادامه مبحث کسر های پایه چهارم ،در پایه پنجم هم کسر ها آموزش داده می شوند ولی به صورت کامل تر و پیشرفته تر .سعی کنید در هنگام آموزش ابتدا ویدیو کامل ببنید و بعد بدون دیدن ویدیو سعی کنید تمرین ها را خودتون حل کنید .بعد دوباره ویدیو رو ببنید که اگر اشکال و یا ایرادی در کار بود بتوانید برطرف کنید 

صفحه 21

صفحه 22

صفحه 23

صفحه24

صفحه25

صفحه26

صفحه27

صفحه 28

صفحه 29

صفحه 30

صفحه 31

صفحه 32

صفحه 33

صفحه 34

صفحه 35

صفحه 36

صفحه37

صفحه 38

صفحه 39

صفحه 40

صفحه 41

صفحه42

صفحه 43

صفحه44

صفحه 45

صفحه 46 پایان فصل دوم

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.