ای مادر عزیز صفحه هیجده


بخوان و حفظ کن
ای مادر عزیز
قالب شعر : غزل
شاعر : ابوالقاسم حالت
واژه ها :

لطف : مهربانی ، مدارا ، نیکویی صفا : پاکی ، یک رنگی ، صمیمیت
محبت : دوست داشتن کسی ، دوستی همپایه : برابر ،هم ردیف ، مساوی
برون : مخفف بیرون سرا : خانه
سهل : آسان ، ساده خشنودی : راضی بودن ، خوش حال بودن
مایه : منشا ، موجب ، مقدار رضا : رضایت ، خشنود
سرا : خانه اختیار : آزادی عمل

معنی ابیات :
ای مادر عزیز و گرامی ، که جان من فدای تو شود
جان من فدای مهربانی و یک رنگی و پاکی تو شود
نکته : در پایان هر مصراع فعل حذف شده است.
عشق و محبت یاران و دوستان قدیمی هیچ وقت
به اندازه ی عشق و مهربانی تو نمی شود و عشق و مهربانی تو بی نظیر است.
نکته : محبت یاران و دوستان نهاد است.
بیت یک جمله دارد.
مهر و محبت تو از وجودم پاک نمی شود و همیشه باقی می ماند
این قلب من خانه تو و دلم جایگاه تو و محبت تو است
نکته : در مصراع دوم منظور از خانه همان سینه ( قلب ) است که جایگاه محبت و مهربانی می باشد
ای مادر عزیز که مرا به دنیا آورده ای و به من زندگی تازه بخشیدی
اگر من اکنون خودم را برای تو فدا کنم کار ساده و آسانی است
نکته : ای نشانه ی ندا
مادر عزیز منادا
مرا : به من ( را حرف اضافه ی به است )
خوش حالی و رضایت تو موجب خوش حالی من می شود
زیرا راضی بودن تو سبب می شود که خدا هم از من راضی و خوشحال شود
نکته : بُوَد زمان حال است و به معنی می باشد است این فعل را با فعل بود که زمان گذشته است اشتباه نکنید
دو واژه رضا به ترتیب نهاد و متمم هستند
اگر اختیار تمام نعمت های جهان در دست من بود
تمام آن ها را به خاطر مهربانیت به تو هدیه می کردم
نکته : چیزی را به پای کسی ریختن کنایه از هدیه و نثار کردن آن چیز است


حالت ، ابوالقاسم 
شاعر ، مترجم و محقق توانای معاصر است . وی از سال 1211به شعر و شاعری روی آورد و در زمینه موسیقی
اصیل ایرانی نیز فعالیت داشت و سراینده ی نخستین سرود جمهوری اسلامی ایران بود .از وی آثار ادبی و فرهنگی فراوانی در زمینه طنز ، شعر و ادبیات و ترجمه باقی مانده است . دیوان حالت از جمله آثار اوست که نمایانگر عمق و دانش ادبی وی می باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.