بخوان و بیندیش -هدهد-صفحه بیست

بخوان و بیندیش
هدهد
نوع نثر : ساده و روان
برگرفته از کتاب سندباد نامه ، محمد بن ظهیری سمرقندی
واژه ها :

هدهد: پرنده ای به اندازه ی کبوتر با منقاری باریک و خمیده وسری کوچک و بدنی به رنگ قهوه ای که تارجی از پر بر سردارد ، پوپک ، شانه به سر معلوم : آشکار ، مشخص
ساده : خوش باور ، زود باور تله : دام
امثال : مانندها ، افرادی که مثل هم هستند بیهوده :بی فایده
فریب : گول زدن هوا : در این درس به معنای قصد و نیت
طمع : زیاده خواهی خلوت : تنهایی ، دوری کردن از دیگران
غفلت : نادانی ، بی خبری

معنی بعضی از قسمت های متن :
ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک به دام می افتند
یک دفعه به قصد خوردن دانه و به خاطر حرص و طمع خوراک ، گرفتار می شوند و در دام می افتند.
من حواسم جمع جمع است : من کاملا دقت و توجه دارم.
معنی بیت ها :
پرنده ی باهوش که دام فرار می کرد و در دام نمی افتاد
عاقبت با همه زرنگی و باهوشی در دام گرفتار شد
دیدی که آخر به طمع دانه خودت را گرفتار کردی
دیدی که عاقبت به خاطر حرص و زیاده خواهی در دام افتادی و گرفتار شدی


متن چی میخواد به ما بگه ؟
مفهوم نثر این است که انسان ها در زندگی باید با عقل و اندیشه به کارها بپردازند تا از دام غفلت و گرفتاری ها در
امان باشند اغلب گرفتاری ها به خاطر غفلت و نادانی یا غرور و خودخواهی است بنابراین باید با خرد و هوشیاری
بسیار به کارها بپردازیم تا در دام غرور گرفتار نشویم.
سند باد نامه ی محمد بن علی ظهیری سمرقندی
سندباد نامه یا کتاب حکیم سند باد یا داستان هفت وزیر داستانی قدیمی است که این داستان را از موضوعات سندباد
حکیم هندی می دانسته اند
هم خانواده :

خلقت : خالق : مخلوق عجله : عجول
فهم : مفهوم ، فهیم تفکر : فکر ، افکار
شباهت : شبیه : تشابه اشیا : شی
مشاهده : شاهد ، مشهود کشف : کاشف
لطف : الطاف ، لطیف رضا : رضایت
فریب : فریبا ، فریبنده غفلت : غافل

مخالف :

خالق : مخلوق عجله : صبر، تاخیر
شباهت : اختلاف ، مختلف بودن پسندیده : ناپسند ، بد
سهل : سخت محبت : دشمنی ، نامهربانی
برون : درون رضایت : نارضایتی ، نا خشنودی
معلوم : پنهان غفلت : دانایی ، باخبری

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.