درس دوم -پنجره های شناخت -صفحه چهار ده 

درس دوم
پنجره های شناخت
نوع نثر : ساده و روان
واژه ها :

خلقت : آفرینش جالب : آنچه علاقه ی کسی را به خود جلب می
کند
در خور توجه
عجله : شتاب کردن در کاری لابد :گویا ، انگار
درنگ : صبر ، توقف ، تاخیر فهم : فهمیدن و دریافتن چیزی
تفکر :اندیشه ، اندیشیدن شباهت : شبیه بودن ، همانند بودن
به راستی : به درستی پدیده : آن چه وجود دارد ،چیز
اشیا :چیزها ، شی ها پسندیده : خوب ، نیکو
پایبند باشیم :عهده دار باشیم مشاهده : دیدن ، با چشم دیدن
شگفت زده : همراه با تعجب عملکرد : فعالیت ، حاصل و نتیجه ی کاری
موضوع : مطلب ، آنچه درباره آن گفتگو می شود کشف : آشکار شدن ، پی بردن به وجود چیزی
هراسیدن : ترسیدن

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.