دوستان همدل – صفحه چهل و سه

بخوان و بیندیش
دوستانِ همدل نوع نثر: ساده و روان
برگرفته از: کتاب مجموعه داستان جایزه، محمّدرضا رهگذر

همدل: یکرنگ، متّحد دستپاچگی: آشفتگی و نگرانی
غریبی: بیگانه بودن، ناآشنا بودن حالت عجیبی: حالت شگفتانگیز و غیر عادی
همهمه: سر و صدا و شلوغی کشانکشان: به زور، در حالت کشیدن

 

توضیح بیشتر

 

مبصر: دانش آموزی که از طرف ناظم، نظم کلاس را به
عهده دارد.
غلطی: اشتباهی، کار اشتباه و خطا
تندی: در این درس به معنی خشم است. هورا: فریاد شادی کشیدن
خطاب: شخصی را طرف مقابل سخن قرار دادن سبکی: راحتی و آرامش (احساس سبکی کردم).
نصیحت: پند و اندرز
به خود آمدم: هوشیار شدم، بر سر عقل آمدم
 • پیام درس
  آن چیزی که مهم است، احساس مشترک داشتن و درک متقابل است؛ یعنی مهم نیست که ما اهل کجا هستیم یا به چه زبانی با هم صحبت می کنیم؛ مهم این است که با یکدیگر، مهربان و صمیمی باشیم. علاوه بر این، باید در زندگی از عقل و خرد خود استفاده بکنیم و کارهای اشتباهی را انجام ندهیم که زندگی ما را خراب بکند.
  مخالف :
  آسان : سخت
 • سرانجام : آغاز

 • تشنه : سیراب
  پیروزی : شکست

 • قوی پنجه : ضعیف پنجه

 • زشت : زیبا
  آسان : سخت

 • وابسته : مستقل

 • راضی : شاکی
  هم خانواده

 • عابر : عبور

 • معبر

 • رضایت : راضی

 • حوادث : حادثه

 • وظایف : وظیفه
  مراحل : مرحله

 • حرکت : متحرک حرکات تحرک

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.