آموزش حرف ب

واکاوی حرف ب ( خانواده ب پ ت ث )

در خـط نسـتعلیق هیـچ حـرف کامـلا تخـت و صافـی وجـود نـدارد . بیشـتر حـروف ، حالتـی بیضـی شـکل دارنـد. یـا بـه اصطـلاح خوشـنویس هـا دور دار هسـتند .ولـی ایـن دور در بعضـی از حـروف آن قـدر ظریـف و روان اجـرا مـی شـود کـه
بیننـده ی غیـر حرفـه ای کمتـر متوجـه آن مـی شـود .
هنـر جـوی گرامـی: اسـاتید بـرای شـروع تمریـن هـای شـما انـدازه هـای مختلفـی بـا معیـار نقطـه مشـخص مـی کننـد .مثـلا مـی گوینـد : ب پنـج نقطـه و یـا ب نـه نقطـه .بـرای شـروع قطعـا شـما بایـد ایـن قواعـد را فـرا بگیریـد و در هنـگام مشـق کـردن نیـز بـه کار ببریـد .ولـی لازم اسـت بدانیـد کـه ایـن قواعـد بـه ضـرورت مـکان و حسـن همجـواری بـا دیگـر حـروف و کلمـات قابـل تغییـر هسـتند .و یکـی از فـرق هـای فونـت رایانـه ای بـا خـط دسـت نویـس یـک خوشـنویس در همیـن موضـوع اسـت . خوشـنویس تصمیـم مـی گیـرد کـه در مواقـع مختلـف انـدازه حـروف را بـا موقعیـت پیـش آمـده متناسـب سـازد .
خانـواده حـرف ب بـه حـروف تخـت معـروف هسـتند و در خـط نسـتعلیق بـه خوبـی دیـده مـی شـوند .اجـرای درسـت این حـروف پـر تکـرار از مـواردی اسـت کـه هنـر جـو بایـد حتمـاً بـه آن بپـردازد. ب کوتـاه بـا قلـم گـذاری 63/5درجـه و رانـش قلـم بـه سـمت چـپ صفحـه روی کاغـذ انجـام مـی شـود .طبـق نسـبت طلایـی 6بـه 10قسـمت بزرگتـر یعنـی نسـبت 10از شـروع قلـم گـذاری آغـاز مـی شـود و در جایـی کـه ایـن نسـبت تمـام مـی شـود نـوک انسـی قلـم بـا خـط زمینـه فرضـی تمـاس برقـرار مـی کنـد و تیکـه دوم نسـبت طلایـی آغـاز مـی شـود .اگـر بـه تصویـر بـالا توجـه کنیـد خیلـی راحـت متوجـه ایـن حرکـت قلـم خواهیـد شـد .ذات حرکـت ایـن خانـواده همیـن اسـت و فقـط امـلای حـروف هسـت کـه بـا گذاشـتن نقطـه متفـاوت اسـت . ب کشــیده کــه مــی توانــد بیــن نــه تــا یــازده نقطــه متفــاوت باشــد هــم طبــق نســبت هــای طلایــی تصویــر بــالا اجــرا مــی شــود. توجــه داشــته باشــید کــه ب کشــیده نبایــد خیلــی خشــک و تخــت اجــرا شــود.

 

این مطلب را بخوانید   استاد علی شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *