استاد جواد بختیاری

استاد جواد بختیاری در مجموعه لایو های خود به آنالیز حروف و کلمات پرداختند.

جواد بختیاری
زاده ۱۳۳۵
بروجرد، لرستان، ایران
لقب آقای خوشنویسی
پیشه نقاش و خوشنویس
زمینه کاری خوشنویس نقاش وزنه بردار
ملیت ایرانی
سال‌های فعالیت از سال ۱۳۵۹تا کنون
بنیانگذار فرهنگستان بختیاریگالری نقش و خط

بنیان مهستان هنر

کتاب‌ها سخن عشق/شور مستی/ سحر شب/ راز نگاه/ ای ایران/ رباعیات خیام/ می‌تراود مهتاب/ کتیبه/ زندگی زیباست/ بنمای رخ/ هنر ایران به زبان انگلیسی/و مجموعه‌های مشترک با دیگر هنرمندان: رقم مهر / هزار فراز فردوسی / حافظ / خواجوی کرمانی / چشمهٔ خورشید / آستان جان.
نستعلیق جواهر پارسی انتشارات یساولی ۱۴۰۰
مقاله‌ها جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق
دلیل سرشناسی یابنده و مبین نسبت طلایی در خط نستعلیق

 اســتاد جــواد بختیــاری بارهــا بــه مبحــث واکاوی حــروف و کلمــات اشــاره کردنــد .ایــن آنالیــز و نــگاه موشـکافانه، بـه حـروف و کلمـات نسـتعلیق یـا هـر فـرم نوشـتاری دیگـری بـه مغـز شـما کمـک مـی کنـد کـه ایـن عناصـر دیـداری را بهتـر طبقـه بنـدی کـرده و در حافظـه ی بلنـد مـدت خـود ذخیـره کنـد .
اگـر شـما بـه عنـوان یـک خوشـنویس زمانـی را بـرای تمریـن در نظـر گرفتـه ایـد ،بایـد بتوانیـد نهایـت اسـتفاده را از ایـن زمـان بکنیـد .بـه صـورت مختصـر یـاد آوری مـی کنـم کـه: شـما در زمـان مشـق دیداری سـعی مـی کنیـد فـرم درسـت حـروف و کلمـات را بـه حافظـه خـود بسـپارید .تـا در زمـان مشـق عملـی یـا خلـق اثـر از اندوختـه دیـداری خـود اسـتفاده کنیـد و شـیوه نوشـتن صحیـح حـروف و کلمـات را بـه یـاد بیاوریـد .نـه تنهـا تصویـر حـروف و کلمـات، بلکـه جزییـات فـرم نوشـتاری آنهـا نیـز مـد نظـر اسـت .
یعنـی حـروف چقـدر ارتفـاع دارنـد ،بـا چـه زاویـه ای نوشـته شـده انـد ،ریـزه کاری هـا و ظرافـت هـای اجـرای ایـن حـروف بـه چـه شـکلی اسـت .همـه و همـه بایـد آمـاده شـوند تـا شـما بتوانیـد بـه کمـک عضـلات دسـت و انگشـتان خـود قلـم را بـه حرکـت درآوریـد وآن حـروف و کلمـات را بنویسـید .
اسـتاد بختیـاری بـا ایـن نسـبت هـا و زاویـه هـا بـه مـا یـاد مـی دهـد، کـه بهتـر بـه آنالیـز دقیـق حـروف و کلمـات بپردازیـم .راه طولانـی را کوتـاه کنیـم .مغـز را از سـردرگمی نجـات دهیـم .و زودتـر بـه نتیجه برسـیم در بخشـی از کتـاب
« نسـتعلیق جواهـر پارسـی » اسـتاد جـواد بختیـاری بـه واکاوی حـدود 700کلمـه پرداختـه اسـت .مـن کتـاب را مطالعـه کـردم و سـاعت هـا بـه واکاوی ایـن حـروف و کلمـات پرداختـه ام .اگـر حـروف فارسـی را ازنظـر فرمـی تقسـیم بنـدی کنیـم بـه هیجـده فـرم مختلـف مـی رسـیم . کـه مثـلا خانــواده ی « ب » حــروف « ب پ ت ث » خواهنــد بــود پــس هــر توضیحــی بــرای « ب » داده شــد شـامل حـال بقیـه اعضـای گـروه نیـز خواهـد شـد.

در ادامه شما فیلم های توضیح استاد را مشاهده خواهید کرد .
















این مطلب را بخوانید   مقدمه

2 دیدگاه برای “استاد جواد بختیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *