واکاوی حروف د ذ

واکاوی حروف د ذ
ُ بـه حروفـی مثـل د ، و ، ر ، ه کـه از نظـر انـدازه و قامـت از بقیـه کوچکتـر هسـتند ،حـروف خـرده انـدام گفتـه مـی شـود .ولـی برخـلاف انـدام کوچکشـان بـرای فضـا سـازی و تنظیـم جاهـای خالـی بسـیار مهـم هسـتند . یـک هنـرجـو بایـد دقـت داشـته باشـد کـه کلیـه حـروف در جـای خـود دارای اهمیـت هسـتند و در اجـرای هیـچ کـدام ُ نبایـد سسـتی صـورت بگیـرد.
بـرای نوشـتن حـرف
« َ د » ، تمـام قطـع قلـم بـا زاویـه 63/5درجـه و دو نقطـه بـالا تـر از خـط زمینـه روی کاغـذ قـرار مـی گیرد.حرکـت ابتدایـی، یـک نقطـه اسـت ،کـه بـه صـورت دور دار بـه سـمت راسـت و پاییـن حرکـت مـی کنـد .
در قسـمت پایانـی کـه بـا نصـف تـا نیـش قلـم اجـرا مـی شـود بایـد توجـه بیشـتری بکنیـم .اگـر زاویـه حرکـت مـا درسـت نباشـد یـا فشـار دسـت مـا روی نقطـه درسـت قلـم نباشـد ،حرکـت انتهایـی بـه درسـتی انجـام نمـی شـود شـاید یـک هنـر جـوی تـازه کار ،توانایـی کنتـرل اعصـاب و عضـلات خـود را بـه انـدازه کافـی نداشـته باشـد ولـی ایـن امـر گذراسـت .و بـا تمریـن بیشـتر پیونـد هـای عصبـی لازم در مغـز سـاخته شـده و شـما بـدون فکـر کـردن و تمرکـز زیـاد بـه راحتـی مـی توانیـد ایـن حـرکات را اجـرا کنیـد .
اگــر بعــد از
« د ذ » یکــی از حــروف « ر ز ژ » بیایــد وضعیــت اجــرای ایــن دو حــرف متوالــی کمــی متفـاوت خواهـد شـد.با توجـه بـه تصویـر بـالا حـرف « د ذ » کمـی بـاز در اجـرا مـی شـود و حـرف « ر ز ژ» در دل آن اجـرا مـی شـود .ایـن حرکـت دوم بایـد ظریـف تـر و ملایـم تـر اجـرا شـود تـا بـه تـداوم نـگاه بیننـده کمـک کنـد.

این مطلب را بخوانید   تکنیک ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *