واکاوی خانواده ح در خط نستعلیق

نـوع قلمرانـی خـط فارسـی از سـمت راسـت بـه چـپ اسـت و بیشـتر حرکـت هـای حـروف نیـز از همیـن رانـش قلـم پیـروی مـی کننـد بجـر دوایـر خانـواده جیـم و عیـن و ی معکـوس کـه حرکتـی خـلاف جرایـان معمـول دارنـد .بـرای همیـن کمـی خوشـنویس تـازه کار را دچـار زحمـت مـی کننـد .اگـر بـا واکاوی و نحـوه قلـم گـذاری و قلمرانـی درسـت آشـنا شـوید بـه راحتـی مـی توانیـد ایـن گونـه حرکـت هـا را نیـز اجـرا نماییـد . در توضیـح خانـواده ح اسـتاد بختیـاری در ویدیـو بـه انـدازه کافـی توضیـح دادنـد .مـن هـم قصـد گرفتـن وقـت شـما را نـدارم .
در شـیوه قدیـم دیـده شـده کـه خوشـنویس بـرای اجـرای حرکـت اولیـه سـر ح از نـوک انسـی قلـم اسـتفاده کـرده ولـی معاصریـن از نیـش قلـم تـا یـک سـوم عـرض قلـم اسـتفاده مـی کننـد . در اجـرای حرکـت ، نرمـی و سـفتی زیـر دسـتی ، روان بـودن مرکـب ،تنظیـم بـودن تـرش قلـم و حتـی زاویـه گرفتـن دسـت و طـرز نشسـتن درسـت مـی توانـد دخالـت داشـته باشـد .
پـس توجـه داشـته باشـید بـه جـای تکـرار بـی نتیجـه عوامـل مخـل را برطـرف کنیـد .سـعی کنیـد ابتـدا بـا دقـت فـراوان زاویـه حرکـت قلـم را حفـظ کنیـد .میـزان جلـو آمـدن بدنـه ح از سـر را در ذهـن خـود بررسـی کنیـد .در هـر اجـرا بـا سرمشـق مقایسـه کنیـد .در تمریـن انچـه مهـم اسـت اجـرای درسـت و دقیـق اسـت نـه تعـداد زیـاد
توصیـه مـی کنـم بـا رهـا ویدیـو ضمیمـه را ببینیـد . پـس از هـر بـار دیـدن شـما فقـط بخشـی از آن را بـه ذهـن خـود مـی سـپارید و بـه سـرعت فرامـوش خواهیـد کـرد .
تا حد امکان فشار دست را در حرکت های برگشتی کم کنید تا بافت کاغذ دست شما را به بیراهه نبرد.

 

این مطلب را بخوانید   مهندسی معکوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *