درس دوم ب پ ت ٍ

حروف ب پ ت ث(درس دوم ) 

حروف ب پ ت .در این درس شما با شیوه نوشتاری این حروف که در یک خانواده قرار می گیرند آشنا می شوید . و همچنین نمونه هایی از اتصالات این حروف را در کلمات مختلف می بینید .

بعد از دیدن ویدیو سعی کنید شیوه نوشتن حروف و کلمات را به خاطر بیاورید .این به خاطر آوردن ها به شما کمک می کند تا در آینده بتوانید سریع تر شکل های مشابه را به خاطر بیاوید و بکار ببندید .

درس دوم خط تحریری
درس دوم خط تحریری
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.